Tuesday, November 28, 2017

എന്നുടെ പ്രിയ ജനനി!

'My most loved 'Amma' is no more. While musing over the reminiscences of the glorious past that we, her progeny spent with her, a few lines as  verses flowed down from my mind. I feel I am paying homage to my beloved 'Amma'. .


ഉദരത്തിൽ  കുഞ്ഞുങ്ങൾ  പിറക്കുമ്പോൾ  സ്ത്രീ  നെയ്യും
 പുതുസ്വപ്ന  ദീപ്തിതൻ നൂലിഴകൾ .
അതിനൊരു  വ്യതിയാനം  കൂടാതെ  സ്വപ്നങ്ങൾ
എന്നുടെ ജനനിയും  നെയ്തിട്ടുണ്ടാം.

കുസൃതികൾ  തീർക്കുന്ന  കുഞ്ഞിളം  കരങ്ങളും
പിച്ചവെയ്ക്കാൻ വെമ്പും  പാദയുഗ്മങ്ങളും
എന്നുടെ  മാതാവിൻ  ഹൃത്തിനെ  നിറയ്ക്കുന്ന
മധുരമാം അനുഭവം  ആയിരുന്നു .

 ഭക്ഷണം കഴിപ്പിയ്ക്കാൻ , സമയത്തുറക്കുവാൻ
പിന്നിലായോടി   തളർന്നിരുന്നു.
വദനത്തിൽ പുഞ്ചിരി  തെല്ലുമേ മായാതെ  
മക്കൾക്കായ് മന്ത്രിച്ചു  പ്രാർത്ഥനകൾ.

മക്കൾ വളർച്ചതൻ  പടവുകൾ കയറുമ്പോൾ
എന്നമ്മ  ആനന്ദം  പൊഴിച്ചിരുന്നു .
സന്താന ഭവിഷ്യത്തെയോർത്തുള്ള ആധികൾ           
നൊമ്പരം  ഉള്ളത്തിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ടാം.

ഉന്നതിയാൽ ഉല്ലാസം മക്കളിൽ ദർശിയ്ക്കാൻ
  മോഹിച്ചു മാതാവിൻ  മനമെപ്പോഴും.
 സന്താന സന്തതിതൻ ഇംഗിതം  മാനിയ്ക്കാൻ
സ്വന്തം   വിഷയങ്ങൾ  മറന്നിരുന്നു.

അച്ഛനു പ്രാമാണ്യം ഊനംവിനാ നൽകി
മക്കൾക്കും പ്രാധാന്യം തുല്യം തന്നെ.
മക്കൾതൻ പ്രവർത്തിയിൽ അനിഷ്ടം നിറയുമ്പോൾ
ശാസിയ്ക്കാൻ അമാന്തം കാണിച്ചില്ല. .
 
മക്കൾ മുതിർന്നപ്പോൾ  ചിറകും  വിരി ച്ചങ്ങു
ദൂരത്തെ  ദിശനോക്കി പറന്നുപോയി.
ഇടയിലെ  ആഗമനം  മിഴികളിൽ  തെളിയുവാൻ
വരാന്ത ഓരത്തു  കാത്തിരുന്നു.

ഗൃഹസ്ഥരാം  പ്രിയമക്കൾ ഗേഹേ അണയുമ്പോൾ 
തിളങ്ങുന്നു അമ്മതൻ  ചിത്തം നൽപ്പായ്.
അവരുടെ  മോഹങ്ങൾ  നിറവേറ്റിനൽകുവാൻ
നല്ലോണം ശുഷ്ക്കാന്തി  കാട്ടി   മാതാ.

വാർദ്ധക്യം  വലനെയ്തു  അമ്മയെ  കുടുക്കുവാൻ
ഒരുനാൾ  അതിലമ്മ  വീണു  പോയി.
കരചരണം ചലിയ്ക്കാതെ  കുഴലിനാൽ  കുരുങ്ങി
 കിടക്കയിൽ  ശയിക്കുന്ന ദൃശ്യം  കഷ്ടം.

സൂചികൾ  കയറുന്നു  രുധിരം  വമിയ്ക്കുന്നു
 സീമയ്ക്കതീതമായ് വേദനയും.
മാതാവിൻ  രോദനം  ഉച്ചത്തിൽ  മുഴങ്ങുന്നു
 മക്കൾ  മനമുരുകി  നിലകൊള്ളുന്നു.

പൊടുന്നനെ  ജനയിത്രി  വദനം  പിളർക്കുന്നു
അന്തിമ  ശ്വാസത്താൽ   വിടചൊല്ലുന്നു.
അമ്മതൻ  സ്മരണകൾ  ഒന്നൊന്നായി അണിചേർന്ന്
 കവിളത്തു കണ്ണീരാൽ  ചാലുതീർത്തു.

വാർദ്ധക്യം  അണഞ്ഞാലും  മാതാവിൻ  വേർപാട്‌ 
താങ്ങുവാൻ  മക്കൾക്കു ശക്തിപോരാ.
എന്നുടെ  പൊന്നമ്മ  വിളങ്ങട്ടെ  ഗഹനത്തിൽ
തിളങ്ങുന്ന  താരമായ് എക്കാലവും.

Thursday, September 28, 2017

Deep Dark!


Sinking into deep
 Dark, beings close eyes for sleep
And awake I am.

 With my book open
Sit, I, to read the next half
With a smooth mood now.

 Candles emit light;
Smells bright, coffee in mug, have
Desire for a sip.

 Night, her dress, washes
 In rain; spreads and leaks through the
  Window, its black hue.

Gaining energy
Fresh, Wind runs fast too far for
 Exploring places.

Shrub peeps in, through the
 Window and passes a
 Lovely smile to me.

 Seeking the bed, fall
Into slumber profound, Moon
And his little pals.

Monday, September 25, 2017

മാളിക വീട്ടിലെ വലിയകുളo!“അതു നോക്കൂ എൻ പൊന്നമ്മേ,
 എന്നുടെ ക്ലാസ്സിലെ  കുട്ടികൾ,
മാളികവീട്ടിലെ വലിയകുളത്തിൽ
 നീന്തി തുടിച്ചു രസിച്ചീടുന്നു.
ചാടുന്നു, അവർ നീന്തീടുന്നു,
കൈകാലിളക്കി പായുന്നു
മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി മേലെ വന്നു
 മുങ്ങാങ്കുഴിയിൽ മുഴുകുന്നു.

അവധിക്കാലത്താർത്തുരസിയ്ക്കാൻ 
ഞാനും കൂടി പോയിടട്ടെ
 പാഠം പഠിയ്ക്കേണ്ട ഗൃഹപാഠങ്ങളും
 സമയം ദുർലഭമല്ലല്ലോ. 
 ഉയരത്തിൽ ചാടി ചാതുര്യം കാട്ടാo
 എന്നോളം മറ്റാരും പൊങ്ങുകില്ല .
 വെല്ലുവിളിച്ചാൽ വീര്യം കാട്ടാം  
അവസരം  പാഴാക്കിക്കളയുകില്ല."

"അഭിലാഷം വേണ്ട, അഭിജിത്തേ,നീ
അവരുടെ പൊയ്കയിൽ നീരാടേണ്ട.
അവരെല്ലാം ധനികർ, തറവാടികളും
 അവർക്കൊപ്പം പെരുമ നമുക്കില്ല.
അവിടെ ചെന്നു സ്നാനം ചെയ്യാൻ,
നമുക്കവർ നൽകില്ല അനുവാദം.
വീട്ടിൻ മുന്നിലേ  റോഡിൻ വക്കിൽ 
   ധാരാളമുണ്ട് പൈപ്പിൽ  വെള്ളം.

അതിർത്തികാക്കും അച്ഛൻ വന്നാൽ 
നദിയിൽ പോയ്ക്കുളിയ്ക്കാല്ലോ.
അച്ഛനോടൊത്തു നദിയിൽ കുളിയ്ക്കും
 സന്തോഷം എത്ര വലുതാണ്!"
  പതിനൊന്നുകാരൻ മുഴുകീ ചിന്തയിൽ
സംശയം അവനെ അലട്ടി നിന്നു.
"എന്തേ സമ്പത്തിൻ ഭിന്നതയിങ്ങിനെ
 ഒന്നുപോലല്ലേ മാനുഷരെല്ലാം?"

സന്ധ്യ മയങ്ങി ആരവം മുഴങ്ങി
 കുട്ടികൾ  മടങ്ങും സമയമത്.
ആളൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിന്നു അഭിജിത്ത്  
നിരാശയോടെ കുളത്തിൻ കരയിൽ.
ഒരുനിമിഷത്തെ പ്രേരണമൂലം 
അവനോ കുതിച്ചു കുളത്തിലേക്ക്.
അലച്ചൂ കുതിപ്പിൻ മാറ്റൊലി ചുറ്റും,
കൂട്ടമായ് എത്തി മാലോകരെല്ലാം.

കുളത്തിൽ പരതി കരയേറ്റി കുട്ടിയെ
 നൽകി പ്രഥമ ശുഷ്രൂഷ.
ആതുരശാലയിൽ എത്തും മുൻപേ
 ചൊല്ലി വിട അവൻ അന്തിമമായ്.
പണമില്ലാത്തവൻ പിണമായ് മാറുന്ന സത്യം
ഇവിടെ തെളിഞ്ഞീടുന്നു. 
ദരിദ്രൻറ്റെ മോഹം പരിമിതമെങ്കിലും
ഭവിയ്‌ക്കുന്നു  തൃണമായ് പലപ്പോഴും.

സ്വന്തം  കാര്യം സിന്ദാബാ വിളിയ്ക്കും 
മനുഷ്യമൃഗങ്ങൾ മെരുങ്ങേണം.
 അഹങ്കാരത്തിൻ  മെത്തയിൽ  ശയിക്കും 
അധർമ്മത്തെ നാം അറുക്കേണം.
സ്ഥിതിസമത്വം ഉറപ്പാക്കേണം
  ജാതിമതത്തിന്നതീതമായ്. 
മാറ്റങ്ങൾ  വരുത്താൻ  ഒത്തുശ്രമിച്ചാൽ,
 നന്മതൻനാളയെ  വരവേൽക്കാം .

Friday, September 22, 2017

My Ixora!

  
Google image


 Nectar in store keeps
My Ixora, for insects
That have need indeed.

Eyes, she equal, no
Bias, gruesome beetles and
 Pretty butterflies.

Little kids’ scallywags
Spoil pretty blooms Ixora's;
Snatch them they and smash.

Grins and fondles them
Still she, rubbing their cheeks, soft
Like her stunning blooms.

Her spouse, Wind, slaps her
Harsh sometimes; strokes, Breeze, her soft 
Child, very lovingly.

Shows she no ire to
Him, instead she lies in wait
Keenly when he leaves.


Shaking and swaying
Her body and hands, plays she
Well with Wind and Breeze

Wednesday, August 23, 2017

Teens Today!

This is perhaps a  precis of  one of my malayalam poems.

Prefer don’t the teens today
to act together with elders of theirs,
for busy they are without pause
with time naught to spend for others.
 Gives, the Sun at dawn, a wakeup sign
 peeping through the windows well.
Bid they sure a bye under duress
to their sleep so sheltered warmly. 
Without unwrapping the shutters of eyes
choose they still the shelter on bed.
Soft soothing sound from mom
finally attains the form of rebuke.
Routines, after their finishing point
lead the child to studies’ table.  
Defeat, bag-loads, their body-weight,
dangling on their shoulders down.
Learning is never a tarred road travel,
cross it has to, blockades instead.
In the name of tuition comes
a witch to suck their time so precious.
Time is mean though, find they slot
for their play and pleasure no doubt.
Sit in silence in front of T.V
or computer or phone in hand.
Devoid they are of devotion to God
and care they not to respect others.
Feel they nil about future far
and pins them nix the past ever.
The world will have to nurture youths
that collects in wallets, apathy set.
Taking no steps to undo unwanted 
think, they not of upshot beyond.
At this point the teachers and parents,
open your eyes and shape the minds.
Let them master the plan of values,
and let them grow as true patriots.  

Tuesday, June 27, 2017

तीन आँखें !I am not well versed in Hindi which was only my second language. Earlier also I had tried a poem in Hindi. This is my second adventure.


होती उनके चेहरे पे तीन अंकों में सुंदर आँखेंl
रहता, देता  सदा सबको दिल से लेकर, उदार मुस्कानll     
सबक अनमोल है सीखने  उनके काफ़ी संचालन सेl
नुकसान ख़ुद को होने पर भी करता भलाई और जनोंकाll  

कठोर है कवच उसका पर अन्दर है पिखला बिलकुलl
लगाओ छेद, काटकर उसको, करता रहता भिर भी सेवाll  
श्वेत  रंग का साफ़ हृदय, बनता सबका स्वादिषठ्भोजनl 
मीठा जल से मिठाता प्यास बिलकुल बनकर ज़रूर रुचिकरll

पहुँचता ऊपर स्वर्ग तक, शाखा बिना पेड़  पवित्रl
करता रहता बात ईश्वर से दिव्य वृक्ष यह प्यारा नारियलll
धर्ति का नीर गंदा भिरभी, साफ़ कर  बनाता अमृत शुद्धl
स्तगित करके ख़ुद का कlम भी मदद करता और लोगों कीll

Wednesday, June 14, 2017

ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ !

ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കെന്തു തിരക്കാണ്
ആരോടും മിണ്ടുവാൻ  നേരമില്ല.
ദിനകരൻ പൂകുമ്പോൾ നിദ്രയ്ക്ക് വിടനല്കി 
മനമില്ലാമനമോടെ വിടും കിടക്ക .

ചക്ഷുസ്സിൻ വാതിൽ തുറക്കാതെ പൂർണ്ണമായ്
വീണ്ടും കിടക്കയിൽ ശരണം തേടും
മാതാവിൻ വാണിതൻ മിനുസം മറഞ്ഞുപോയ്
ശാസനാരൂപത്തിൽ എത്തിനിൽക്കും.

ദിനകർമപൂർത്തിയിൽ  ചരണങ്ങൾ  കൂട്ടിലാക്കി
ഗ്രന്ഥത്തിൻ ചുമടെല്ലാം ചുമലിലേറ്റും.
ചുമക്കുന്ന  ഭാരത്തിൻ തൂക്കമളക്കുമ്പോൾ 
സ്വന്തം  ശരീരത്തിൻ  മേലെയാകും.

ഒട്ടകതുല്യരായ്  ഭാരം പുറത്തേന്തി l
ഒറ്റക്കുതിപ്പിനു പഠിപ്പിനെത്തും.
ഗ്രഹിയ്ക്കാൻ  വിഷമമാം  വിഷയങ്ങൾ ധാരാളം
ട്യൂഷൻ’  എന്നപേരിൽ   വേറെ  ആധി..

സായംസന്ധ്യാനേരം  വീട്ടിൽക്കയറിയാൽ
ടീ.വീ യ്ക്കുമുന്നിൽ തപം ചെയ്തീടും.
പഠനഭാരത്തിൻറ്റെ ഇടയിലായ് ലഭിയ്ക്കുന്ന
ചെറിയസമയവും ആഘോഷിയ്ക്കും.

അമ്മയോതീടുന്ന മധുരമാം വാക്കോ 
അച്ഛൻറ്റെ രൂക്ഷമാം വീക്ഷണമോ
ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലവരിൽ പരിവർത്തനം തെല്ലും   
ഭവിഷ്യത്തിനെ തീരെ  ഭയവുമില്ല.

ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയും മുതിർന്നവരിലാദരവും       
ദ്യോതിപ്പിയ്ക്കും രീതി അന്യമവർക്ക്.
മൃദുല വികാരമാം സ്നേഹത്തിൻ പരിമളം
നുകരുവാൻ കഴിവവർക്കുണ്ടോ ആവോ?

കാഴ്ചയ്ക്കു  ടീവിയും, കളികൾക്കു   കമ്പ്യൂട്ടറും
ചങ്ങാത്തം  നിലനിർത്താൻ  ഫോണും  മതി .
ബന്ധത്തിൻ ഊഷ്മളത  ഗൃഹത്തിലെ  കൂട്ടായ്മ
ഒന്നുമേ  ഇന്നവർക്കു  വിഷയമല്ല.

പ്രകൃതിമാതാവിൻറ്റെ  വാത്സല്യം  നുകരുവാൻ
അല്പംപോലും  അവർക്കില്ലാഗ്രഹം .
കിളിയുടെ  ഈണവും  മരങ്ങൾതൻ  മർമരവും
പതിയാറില്ല വരുടെ  കാതുകളിൽ  .

 മുത്തശ്ശിക്കഥകളോ   മുത്തശ്ശൻ  ശാസനയോ 
നേടുവാൻ  സാമീപ്യം  അവർക്കിന്നില്ല 
മാർക്കുകൾ നല്ലോണം നേടാനുള്ളോട്ടത്തിൽ
മൂല്യങ്ങൾ മങ്ങുന്നതറിയില്ലാരും.

പണംവാരും പദവികൾ സ്വപ്നം കണ്ടേവരും
തമ്മിൽ കരുതുവാൻ മറന്നുപോയി.
എളിമയും നന്മയും എങ്ങോപറന്നുപോയ്
എവിടേയും നിസ്സംഗഭാവം മാത്രം.

മാതാപിതാക്കളും  അധ്യാപക  വൃന്ദവും
ശ്രേഷ്ഠത  കുട്ടികളിൽ  വളർത്തീടേണം.
ആദരം കാട്ടേണം ആദരം നേടേണം 
കുടുംബത്തെ  സേവിയ്ക്കാൻ  പ്രാപ്തി വേണം .

വളരട്ടെ  നൽപുള്ള മനുഷ്യ ഗണങ്ങളായ്
മാതാവാം  ഭാരതിയെ  വന്ദിയ്ക്കട്ടെ.
നഷ്ടം  ഭാവിയ്ക്കില്ല  നേട്ടം വരിച്ചീടും
പദവികൾ  താനേ തേടിയെത്തും.